Statut

I. TEMELJNI DOLOČBI

1. člen

Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana, (v nadaljevanju: zavod) izvaja izobraževalne, raziskovalne in svetovalne dejavnosti in psihoterapevtske storitve.

2. člen

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje ustanovitelj zavoda Slovensko društvo za skupinsko analizo.

II. USTANOVITELJSTVO

3. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Sredstva za delo zavoda se zagotavljajo na način in v obsegu, kot se zagotavljajo za javne zavode in kot je navedeno v aktu o ustanovitvi:

 • s prodajo blaga in storitev na trgu
 • s šolnino in kotizacijo za izobraževalne programe
 • s konkuriranjem na javnih razpisih države in drugih razpisih
 • s sponzorstvom
 • s prostovoljnimi prispevki
 • z darili občanov in s prostovoljnim delom
 • iz drugih virov.


Zavod pridobiva sredstva na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela.

III. IME, SEDEŽ IN ŽIG

4. člen

Ime zavoda je: Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana.

Skrajšano ime zavoda je: ISAL.

Za mednarodno sodelovanje se uporablja ime zavoda v angleškem jeziku, ki se glasi: Institute of Group Analysis, Ljubljana.

Sedež zavoda je: Pot na Fužine 9, 1000 Ljubljana.

Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.

5. člen

Žig zavoda ima obliko dveh koncentričnih enakostraničnih osmerokotnikov, z zunanjim premerom 40 mm in notranjim 30 mm. Na obodu žiga je napis »Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana«.

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen

Dejavnosti zavoda so:

 • J/58.110 Izdajanje knjig
 • J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Q/86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 • S/94.120 Dejavnost strokovnih združenj

Glavna dejavnost zavoda je: drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.

7. člen

Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, ki rabijo podpori ali dopolnitvi glavne dejavnosti in prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.

8. člen

Zavod sodeluje z domačimi in tujimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami in se lahko včlani v domače in mednarodne izobraževalne, raziskovalne ali strokovne asociacije.

V. ORGANIZACIJA

9. člen

Organi zavoda so:

 • svet zavoda
 • direktor/ica
 • strokovni svet
 • študentski svet.

Svet zavoda

10. člen

Svet zavoda določa kadrovsko politiko in dejavnost zavoda. Svet zavoda oblikuje dolgoročne, srednjeročne in letne programe zavoda, nadzira izvedbo programov, določa prioritetne naloge v letnih načrtih in ocenjuje delo izvajalcev programov.

11. člen

Svet zavoda ima pet članov/članic.

Svet zavoda sestavljajo tri/je predstavnice/predstavniki ustanovitelja, en/a predstavnik/predstavnica študentov in študentk in en/a predstavnik/predstavnica sodelavcev in sodelavk zavoda. Direktor/ica zavoda je član/ica sveta po položaju.

Člani/ce sveta zavoda so izvoljeni/izvoljene oziroma imenovani/imenovane za štiri leta z možnostjo ponovnega izvolitve oziroma imenovanja. Izjema je predstavnik/predstavnica študentov in študentk, ki ga/jo izvoli študentski svet za eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednika/predsednico sveta zavoda se izvoli med predstavniki in predstavnicami ustanovitelja.

Predstavnike in predstavnice ustanovitelja imenuje pristojni organ ustanovitelja.

Za sodelavca/sodelavko zavoda se po tem statutu šteje vsaka oseba, ki bodisi pogodbeno (pogodbeni sodelavec/pogodbena sodelavka) bodisi v delovnem razmerju (delavec/delavka) opravlja delo ali druge naloge za zavod. Če zavod delavcev ali delavk ne zaposluje, imenuje predstavnika/predstavnico sodelavcev in sodelavk direktor/ica zavoda ob soglasju tretjine pogodbenih sodelavcev in sodelavk zavoda.

12. člen

Za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda je lahko imenovana samo oseba, ki je skupinski analitik/skupinska analitičarka in priznan/a strokovnjak/inja na področju psihoterapije.

13. člen

Svet sprejema sklepe na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik/predsednica sveta zavoda. Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov sveta zavoda. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov in članic sveta zavoda, če akt o ustanovitvi ali ta statut ne določata drugače.

Člani/ce sveta zavoda glasujejo javno, razen če za glasovanje o posameznem vprašanju ne odločijo drugače.

14. člen

Predsednik/predsednica sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda vsaj enkrat v koledarskem letu (redna seja). Predsednik/predsednica sveta zavoda mora v treh dneh sklicati sejo sveta zavoda, če to zahteva direktor/ica zavoda in če direktor/ica hkrati predlaga dnevni red seje (izredna seja). Če predsednik/predsednica sveta zavoda na zahtevo direktorja/direktorice ne skliče izredne seje sveta zavoda, jo lahko skliče kateri/katera koli član/ica sveta zavoda, ki sejo potem tudi vodi.

Svet zavoda lahko sprejme svoj poslovnik.

15. člen

Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom za predlagane točke dnevnega reda morajo člani/ce sveta zavoda prejeti vsaj pet dni pred sejo sveta zavoda.

Na sejo sveta zavoda je vabljen/a tudi direktor/ica zavoda.

16. člen

Svet zavoda zlasti:

 • s soglasjem ustanovitelja sprejema statut zavoda in njegove spremembe in dopolnitve
 • s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja/direktorico zavoda
 • odloča o delitvi presežka prihodkov nad odhodki zavoda
 • s soglasjem ustanovitelja odloča o spremembah in razširitvah dejavnosti zavoda ter o spremembi imena in sedeža zavoda
 • s soglasjem ustanovitelja odloča o povezovanju z drugimi pravnimi osebami
 • na predlog direktorja/direktorice sprejema letni program dela in razvoja zavoda in poročila o njegovi izvedbi
 • na predlog direktorja/direktorice sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter spremlja in nadzoruje njihovo izvrševanje
 • na predlog direktorja/direktorice imenuje člane/članice strokovnega sveta
 • obravnava pobude strokovnega sveta zavoda in o njih sklepa
 • sprejema druge splošne akte zavoda
 • imenuje druge vodilne delavce/delavke zavoda, ki imajo posebna pooblastila
 • v skladu z zakoni in predpisi imenuje komisije in druga delovna telesa
 • daje ustanovitelju in direktorju/direktorici zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.

17. člen

Mandat člana/članice sveta zavoda preneha:

 • z iztekom dobe imenovanja,
 • če preneha funkcija, zaradi katere je bil/a član/ica imenovan/a v svet zavoda,
 • z izjavo o odstopu, ki jo poda na seji sveta zavoda
 • s smrtjo.

Razen v primeru smrti član/ica sveta zavoda, ki mu/ji je mandat prenehal, opravlja naloge člana/članice sveta zavoda do imenovanja nove/ga članice/člana.

18. člen

Svet zavoda najmanj trideset dni pred iztekom dobe imenovanja oziroma v treh dneh po prenehanju funkcije, zaradi katere je bil/a član/ica imenovan/a v svet zavoda, oziroma po dnevu seje, na kateri je član/ica podal/a izjavo o odstopu, pozove ustanovitelja oziroma pristojne organe zavoda, naj imenujejo novega predstavnika/novo predstavnico v svet zavoda.

Če članstvo člana/članice v svetu zavoda preneha zaradi smrti, začne svet zavoda postopek iz prejšnjega odstavka v sedmih dneh, potem ko prejme obvestilo o smrti.

Direktor/ica

19. člen

Direktor/ica zavoda je poslovodni organ zavoda in njegov strokovni vodja. Organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter vodi strokovno delo zavoda.

Direktor/ica je za strokovnost in zakonitost dela zavoda odgovoren/odgovorna svetu zavoda.

20. člen

Direktorja/direktorico imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja/direktorico.

Imenovanje direktorja/direktorice zavoda lahko svet zavoda opravi brez javnega razpisa.

21. člen

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a, kdor poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • aktivno obvlada slovenski jezik
 • aktivno obvlada vsaj enega od svetovnih tujih jezikov
 • je skupinski analitik ali skupinska analitičarka
 • s svojim preteklim delom izkazuje organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti, pri čemer imajo prednost kandidati/kandidatke z neposrednimi delovnimi izkušnjami pri delu z uporabniki storitev zavoda
 • predloži izdelano vizijo razvoja zavoda.

22. člen

Direktor/ica zavoda:

 • zastopa in predstavlja zavod
 • je poslovodni organ zavoda, tj., organizira in vodi delo in poslovanje zavoda in pri tem sklepa pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu in druge pogodbe
 • je strokovni vodja zavoda, tj., vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren/odgovorna za strokovnost dela zavoda
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda
 • sprejema posamične akte zavoda
 • izvršuje sklepe ustanovitelja in sveta zavoda
 • v skladu s statutom sprejema splošne akte zavoda
 • v skladu z zakoni in predpisi odloča kot prvostopenjski organ v zadevah glede pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja
 • v skladu z zakoni zahteva uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinske ukrepe
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Direktor/ica svoje pristojnosti izvaja neposredno, posamezne naloge pa lahko s splošnim ali posamičnim pooblastilom prenese na druge.

23. člen

Direktor/ica zavoda je odgovoren/odgovorna za zakonitost, strokovnost in organizacijo dela zavoda.

24. člen

Direktor/iva je zavezan/a opravljati svoje naloge tako, da noben uporabnik ali skupina uporabnikov nista prikrajšana za storitve zavoda, niti ne bo uporabniku ali skupini uporabnikov pri opravljanju storitev naklonjena posebna ugodnost zgolj zaradi razlikovanja v narodnosti, rasi, spolu, spolni usmerjenosti, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, invalidnosti ali kateri drugi osebni okoliščini.

25. člen

Funkcija direktorja/direktorice preneha:

 • z iztekom dobe imenovanja,
 • s predčasno razrešitvijo,
 • s smrtjo.

Ob prenehanju funkcije direktorja/direktorice mora svet zavoda v šestih mesecih imenovati novega direktorja ali novo direktorico. Do imenovanja nove/ga direktorice/direktorja opravlja naloge direktorja zavoda njegov/a namestnik/namestnica. Če namestnik/namestnica ob prenehanju funkcije direktorja ni imenovan/a, ga/jo mora svet zavoda imenovati v osmih dneh od prenehanje direktorske funkcije.

26. člen

Svet zavoda lahko razreši direktorja/direktorico pred potekom časa, za katerega je bil/a imenovan/a,

 • če direktor/ica sam/a zahteva razrešitev,
 • če direktor/ica pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • če direktor/ica s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja/direktorice z razlogi za razrešitev in mu/ji na seji sveta zavoda dati priložnost, da se o njih izjavi.

27. člen

Svet zavoda lahko s soglasjem ustanovitelja imenuje namestnika/namestnico direktorja/direktorice.

Za namestnika/namestnico direktorja/direktorice je lahko imenovan/a, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja/direktorico.

Namestnik/namestnica direktorja/direktorice zastopa in predstavlja zavod v odsotnosti direktorja/direktorice zavoda. Namestnik/namestnica opravlja naloge direktorja zavoda tudi, če svet zavoda ugotovi, da direktor/ica iz zdravstvenih ali drugih objektivnih razlogov ne more opravljati svojih nalog ali da svojih nalog ne opravlja po lastni krivdi, ali če direktorju/direktorici preneha funkcija.

Namestnik/namestnica direktorja/direktorice opravlja naloge direktorja začasno, dokler ne prenehajo okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena.

Za imenovanje in razrešitev namestnika/namestnice direktorja/direktorice veljajo enake določbe kot za direktorja/direktorico zavoda.

Strokovni svet

28. člen

Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki usmerja in vodi strokovno delo zavoda.

29. člen

Strokovni svet sestavljajo direktor/ica zavoda in strokovni sodelavci in sodelavke zavoda.

30. člen

Strokovni svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi direktor/ica zavoda.

Direktor/ica zavoda mora sklicati sejo strokovnega sveta vsaj dvakrat letno (redna seja). Direktor/ica zavoda je dolžan/dolžna sklicati sejo strokovnega sveta na zahtevo sveta zavoda v osmih dneh od prejema zahteve (izredna seja). Če direktor/ica zavoda seje v tem roku ne skliče, jo skliče predsednik/predsednica sveta zavoda, ki sejo tudi vodi.

Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom za predlagane točke dnevnega reda morajo člani/ce strokovnega sveta prejeti vsaj pet dni pred sejo strokovnega sveta.

31. člen

Strokovni svet je sklepčen, če je prisotna več kot polovica njegovih članov/članic. Stališča sprejema praviloma s soglasjem, kadar tega ni mogoče doseči, pa z večino glasov navzočih članov/članic. Stališča in mnenja strokovnega sveta javnosti sporoča direktor/ica ali od nje/ga pooblaščena oseba. Kadar se stališče strokovnega sveta razlikuje od stališča direktorja/direktorice in je to podlaga za odločanje v svetu zavoda, ga na seji sveta zavoda obrazloži eden/ena od članov/članic strokovnega sveta.

32. člen

Strokovni svet zlasti:

 • obravnava splošna vprašanja s področja pedagoškega dela zavoda in oblikuje strokovna stališča zavoda
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda
 • daje svetu zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda
 • ponuja sodelavcem zavoda strokovno podporo
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom ali drugimi splošnimi akti zavoda.

Strokovni svet v okviru navedenih pristojnosti sprejema mnenja oziroma priporočila v obliki sklepov.

Študentski svet

33. člen

Študentje in študentke nadaljevalnega in diplomskega študija skupinske analize izvolijo izmed svojih vrst tričlanski študentski svet.

Študentski svet se sestane najmanj enkrat na semester.

34. člen

Mandat članov študentskega sveta je eno leto z možnostjo ponovitve.

35. člen

Študentski svet zlasti:

 • imenuje predstavnika/predstavnico študentov v svetu zavoda
 • razpravlja o izvedbi študijskega programa in daje svetu zavoda mnenje o poteku izobraževanja in predloge za izboljšave.

VI. DRUGA DELOVNA TELESA

36. člen

Svet zavoda in direktor zavoda lahko imenujeta komisije in druga delovna telesa, če tako določajo zakon in predpisi ali če to zahteva smotrnost dela in odločanja. S sklepom o imenovanju določita pristojnosti in čas, za katerega imenujeta ustrezno komisijo ali drugo delovno telo.

Stalno delovno telo zavoda je vodstvo študija skupinske analize.

Vodstvo študija

37. člen

Študij skupinske analize vodi skupina 6 do 12 skupinskih analitikov, ki jih za dobo svojega mandata imenuje predsednik/predsednica sveta zavoda. Po tem obdobju so lahko iste osebe ponovno imenovane v to delovno telo.

Vodstvo študija odloča na sejah, ki jih najmanj enkrat mesečno sklicuje in vodi predsednik/ predsednica sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov/a namestnik/namestnica.

Seja je sklepčna, če je navzočih vsaj polovica članov in članic vodstva študija.

Vodstvo študija sprejema odločitve s soglasjem. Če soglasja ni mogoče doseči, je sklep sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov in članic.

Vodstvo študija deluje in odloča po pravilniku o študiju skupinske analize.

VII. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

38. člen

Izobraževalna dejavnost zavoda obsega študij skupinske analize in trajni (vseživljenjski) študij skupinske analitične psihoterapije. Študij skupinske analize je določen s pravilnikom o študiju skupinske analize, ki ga sprejme svet zavoda na podlagi evropskih standardov šol skupinske analize.

39. člen       

Izobraževalno dejavnost zavod krepi tudi s pomočjo knjižnega fonda. Sredstva, namenjena knjižnemu fondu, so določena v finančnem načrtu zavoda. Knjižni fond upravlja in zanj skrbi knjižničar/ka, ki ga/jo imenuje direktor/ica zavoda.

VIII. UPRAVA

40. člen

Upravno-pravne, finančno-računovodske, kadrovske, administrativne, informacijsko-doku­men­tacijske, založniško-publicistične, promocijske, vzdrževalne in druge naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda, so organizirane v sklopu uprave.

IX. SPLOŠNI AKTI

41. člen

Splošni akt zavoda je:

X. SREDSTVA ZA DELO

42. člen

Vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda določa akt o ustanovitvi.

Zavod pridobiva sredstva:

 • s prodajo blaga in storitev na trgu
 • s šolnino in kotizacijo za izobraževalne programe
 • s konkuriranjem na javnih razpisih države in drugih razpisih
 • s sponzorstvom
 • s prostovoljnimi prispevki
 • z donacijami
 • z darili občanov in s prostovoljnim delom
 • iz drugih virov.

Za organizacijo dotoka sredstev skrbi direktor/ica zavoda.

XI. JAVNOST DELA

43. člen

Delo zavoda, ki je sofinancirano iz proračunskih virov, je javno.

Zavod obvešča javnost o sofinanciranem delu tako, da objavlja:

 • rezultate dela
 • letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.

Javnost rezultatov sofinanciranih projektov je lahko omejena s pogodbo.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

44. člen

Tajni so lahko le podatki, ki so posebej opredeljeni kot poslovna, strokovna ali druga skrivnost.

Tajnost lahko opredeljuje zakon, podzakonski akt, splošni akt zavoda ali pogodba. Posamezne podatke lahko opredelita za tajne tudi svet zavoda in direktor/ica zavoda v okviru svojih pooblastil.

XIII. KONČNI DOLOČBI

45. člen

Postopek za spremembo ali dopolnitev statuta zavoda je enak kot za njegov sprejem.

46. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan po prejemu pisnega soglasja ustanovitelja k sklepu, s katerim je svet zavoda sprejel ta statut.